مشاور شما در طراحي سخت افزار

وب سايت آموزشي سخت افزار و الكترونيك

برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي

        آموزش ساخت پروگرمر 8051    عكس پروگرمر

        آموزش برنامه نويسي براي كنترل سخت افزار(E_Book)

        برنامه تست سريال (دانلود)

ايميل جهت تماس

Abbasi.karim@gmail.com

كريم عباسي اسفنجاني